کشورهای عضو اتحادیه اروپا مالت قانونی شاهدانه پزشکی

medicinale cannabis legaal op malta

تعداد کشورهای غربی که در آن شاهدانه پزشکی قانونی است همچنان به رشد. در حال حاضر مالت, هنوز هم یک جزیره نسبتا محافظه کار در دریای مدیترانه, که در آن قانون به تصویب رسید که طول می کشد ماری جوانا پزشکی از غیر قانونی! "درمان به جای زندان در مالت - یک مستعمره سابق بریتانیا - تقریبا همیشه محافظه کاران هستند … ادامه مطلب