വീഡിയോ: ച്ബ്ദ് ഓയിൽ സംബന്ധിച്ച റഡാർ [സ്പ്രഅക്മകെംദ്]

ച്ബ്ദ് ഓയിൽ സംബന്ധിച്ച റഡാർ [സ്പ്രഅക്മകെംദ്] ച്ബ്ദ് പ്രക്ഷേപണം 2 ഒക്ടോബർ 2017

ച്ബ്ദ് ച്ബ്ദ് ഓയിൽ റഡാർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗൈഡ് VARA കഷ
സ്വതന്ത്ര ച്ബ്ദ് ഗൈഡ് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ്: HTTPS://goo.gl/z1LZDa

ച്ബ്ദ് എണ്ണ പരാതികൾ വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു പ്രതിവിധിയല്ലായിരിക്കാം കാണുന്നത്. ഓൺലൈൻ ലഭ്യമാണ്, എന്നാൽ അങ്ങനെ നിരപരാധിയുടെ? അംതൊഇനെത്തെ ഹെര്ത്സെന്ബെര്ഗ് ച്ബ്ദ് പരിചരിക്കുന്ന.

പുതിയ പ്രതിവിധിയല്ലായിരിക്കാം ആണ്, ച്ബ്ദ് എണ്ണ, കഞ്ചാവ് എണ്ണ ശതകം അറിയപ്പെടുന്ന. വേദന, ഉറങ്ങുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇന്ഫ്ലംമതിഒംസ്; എണ്ണ ച്ബ്ദ് ഏതാനും തുള്ളി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സൂര്യൻ മഞ്ഞുപോലെ അപ്രത്യക്ഷമാകും. ചിലപ്പോൾ അത് പോലും എണ്ണ കാൻസർ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു അവകാശപ്പെട്ടു ആണ്. കടുപ്പമുള്ള പ്രസ്താവന.

ഉപയോക്താവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എണ്ണ അറിയുന്നു അത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാരണം? റഡാർ ച്ബ്ദ് ഓയിൽ നരയെ പ്രദേശം പര്യവേക്ഷണം.

കഞ്ചാവ് എണ്ണ മാത്രമല്ല ആശങ്ക നിരവധി നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ.

എങ്കിലും, അത് പരിഗണിക്കാതെ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ടെലിവിഷനിൽ ച്ബ്ദ് എണ്ണ / കഞ്ചാവുമായി എണ്ണ നല്ലതു. എണ്ണ ച്ബ്ദ് ആരെങ്കിലും അത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കൊണ്ടുവന്നു എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതാണ് എന്നെത്തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്.

മികച്ച റഡാർ .... ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ കാരണം ഏതെങ്കിലും കള എണ്ണ ച്ബ്ദ് എണ്ണ വിളിക്കാൻ പഠിക്കണം 2 എണ്ണ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ തരം 2 ഉണ്ടാക്കി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സസ്യങ്ങൾ. സിനിമ ഥ്ച് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ യാതൊരു കള എണ്ണ ഇല്ല

റഡാർ എല്ലാം 'സ്റ്റിക്ക്' എന്ന പദം 'ബദൽ' എതിരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ മുകളിൽ കുതിപ്പ്.

റഡാര്: ച്ബ്ദ് എണ്ണ അതിൽ പ്രയാസം ഏതെങ്കിലും ഥ്ച് കൊണ്ട് പ്രകൃതി ചേരുവകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു പൈന്കില്ലെര് ആണ്. ഇത് ഏറ്റവും ആളുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, വേദന വളരെ ഗുരുതരമായ എങ്കിൽ. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ ജി.പി., യഥാർത്ഥ കഞ്ചാവ് എണ്ണ ആവശ്യപ്പെട്ട്, അതിൽ ഥ്ച് പാലിക്കുകയും. പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഫാർമസി അത് വാങ്ങാൻ.

റഡാർ പകരം എന്താണ്: ജനം വളഞ്ഞ വേദന എന്നിവ, സാധാരണ ംസൈദ് സംഹാരികൾ അവഗണിച്ച്?? നിങ്ങളുടെ വയറ്റിൽ ആഗ്നേയദഹനഗ്രന്ഥിയുടെ ബാധിക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഏതുവിധേനയും മോശമാണ്? എന്നാൽ വെപ്രാളമാണ് സൃഷ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് സമയം കൂടുതൽ സംഹാരികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വാഭാവിക പൈന്കില്ലെര് പുറമേ റഡാർ ആളുകളെ കണ്ടെത്തുക, ജനം മറ്റൊരു വളരെ സാധാരണ ബാഗിനുള്ളില് അധികം അതു താഴെ എവിടെ ആസക്തനാകുക ഇല്ല എവിടെ, വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട പരിഹാരമാണ്?

റഡാര്: ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക? കോംപ്ലിമെന്ററി മെഡിസിൻ അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പോൾ മരുന്ന് വിവിധ രൂപങ്ങളിലുള്ള ചെയ്തത് ഷോയില് നോക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞില്ല? നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികൾ സാമ്പത്തികമായി ആശ്രയിച്ചാണ് അല്ല?

ന്റെ എവിടെ "യഥാർത്ഥ" സ്വതന്ത്ര അത് സ്വതന്ത്രവും വിശ്വസ്തവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അനുവദിക്കുക (അനുഭവങ്ങളും)വിദഗ്ധർ അവരുടെ പറയുക ഉണ്ട് ഇദ്ദ് ച്ബ്ദ് ആൻഡ് കഞ്ചാവ് എണ്ണ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയുന്നു

എന്റെ ഡോക്ടർ ഒരു കൃത്രിമ കണ്ടെത്തുന്നു. സുഷിരങ്ങളുള്ള വയറു- കൂടാതെ കുടൽ മതിലുകൾ, അവൾ ഇതിനകം മതി കണ്ട. കാരണം: രാസവസ്തു (മുഖ്യധാരാ) വേദനാസംഹാരി. സാധാരണ മരുന്നുകൾ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച നിന്ന് വരുത്തുമ്പോൾ. നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടു.

ച്ബ്ദ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേർ ഉണ്ട് ഥ്ച് എണ്ണ മരണപ്പെട്ടു? 0. എത്ര പേർ മരണപ്പെടുമ്പോൾ .... പിംദ ന്റെ? Zelfs pinda’s zijn gevaarlijker 😉. ന്റെ മരുന്നുകൾ ഡോക്ടർമാർ സംഹിത സംസാരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എത്ര പേർ പ്രതിവർഷം മരിക്കാൻ അവിടെ പോയി. റഡാർ തയ്യാറാക്കി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എംദൊചന്നബൊഇ̈ദ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കുറഞ്ഞപക്ഷം ചില വിശദീകരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരം ചന്നബിനൊഇദ്സ് വേണ്ടി റിസപ്റ്ററുകൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന്. റഡാർ ഏതുവിധേനയും തെറ്റായ ഷെൽഫ് സംരക്ഷിക്കുന്നു ആ പ്രോഗ്രാമിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ.

ഇത് "പുറമേ കഞ്ചാവ് എണ്ണ അറിയപ്പെടുന്ന ച്ബ്ദ് എണ്ണ" എല്ലാ തുടക്കം. അത് ഡീസൽ, പെട്രോൾ ഒരേ പേര് പോലെയാണ് .... 2 തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ.

പലരോടും ചോദിച്ചു പ്രോഗ്രാം പ്രഖ്യാപനം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നല്ല ചിത്രം തരും. ച്ബ്ദ് എണ്ണ തീർച്ചയായും അത്ഭുത ബുള്ളറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവിധിയല്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ പലരും ആനുകൂല്യം പ്രവര്ത്തി.
അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിനകം ച്ബ്ദ് ഒരു കള എണ്ണ അല്ല, അത് മനോനിലയെ സമ്പത്തു ഥ്ച് അടങ്ങിയിട്ടില്ല സൂചിപ്പിക്കുക പോലെ. ച്ബ്ദ് എഴുന്നേറ്റു കഴിയണമെന്നില്ല 0,2% ഥ്ച് ഇരുന്നു.
റഡാർ ച്ബ്ദ് എണ്ണ വിവിധ ദാതാക്കളുടെ ഗുണമേന്മയുള്ള നോക്കി എങ്കിൽ അത് നല്ല തന്നെ. ഞാൻ ഒരു പരീക്ഷണശാല പരീക്ഷിച്ചു മാത്രമേ ജൈവ ച്ബ്ദ് CBD-producten.nl ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ലജ്ജ റഡാർ പ്രതികരിച്ചത് തന്നെ ... ..ബ്രിട്ടീഷ് ച്ബ്ദ് എണ്ണ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്റെ ഭാര്യ കൂടുതൽ അവർ ഒസ്തെഒഅര്ഥ്രിതിസ് അനുഭവിക്കുന്ന ഏകദേശം മരുന്ന് പിടിച്ചിട്ടു ......... മറ്റുമൊക്കെ ഒരു വീണ്ടും എത്രയെന്ന് ആൻഡ് ച്ബ്ദ് എണ്ണ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണു്. റഡാർ അങ്ങനെ അധികൃതർ കേൾക്കാൻ ഗൃഹപാഠങ്ങൾ തുടർന്ന് ന്യായം പകരം ..വംത് ... ഞാൻ ആ ഫാർമ അർഹിക്കുന്ന കഴിയാത്ത കാരണം ഒരു രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് ... അറിയില്ല,കൂടാതെ ഒന്നും തന്നെ

ഞാൻ ച്ബ്ദ് ആൻഡ് ഥ്ച് ഇരുവരും എണ്ണ ചൊപ്ദ് രോഗികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു ഉത്കണ്ഠ ആക്രമണം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും ഒരു വേപറൈസർ ഉണ്ട്. എപ്പോഴും കഞ്ചാവുമായി ഉപയോഗം നേരെ പോയിട്ടുണ്ടോ, എന്നാൽ മെഡിക്കൽ ഉപയോഗം ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് എങ്കിൽ 60. നിങ്ങൾ ശുദ്ധമായ എണ്ണ വാങ്ങാൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, റിപ്പോർട്ടുകളും പരിശോധിക്കുന്നതിന് ശരി ചോദിക്കുന്നു. പുറമേ പെര്ചെതഗെ ച്ബ്ദ് അല്ലെങ്കിൽ ഥ്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക.

(ഉറവിടം: റഡാർ ടിവി പ്രക്ഷേപണം തിങ്കളാഴ്ച 2 ഒക്ടോബര് 2017 - കഞ്ചാവ് എണ്ണ സുരക്ഷിതമാണ്)

സൗജന്യ ച്ബ്ദ് സഹായി ഡൗൺലോഡ്:
HTTPS://www.mhbioshop.com/cbdgids/

ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ:

0:00
അത് പുതിയ പ്രതിവിധിയല്ലായിരിക്കാം ച്ബ്ദ് എണ്ണ
0:02
കള എണ്ണ ഈ തരം അന്നയെയും ആണ്
0:04
ഉദാഹരണത്തിന്, രോഗികൾക്ക് പ്രചാരമുള്ളത്,
0:06
നേരിടുന്ന വേദനയോ ഉറക്കമില്ലായ്മ
0:08
ഏതാനും തുള്ളി
0:09
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന
0:12
ഈശ്വരന് ആൻഡ് ഒസ്തെഒഅര്ഥ്രിതിസ്
0:14
എന്നാൽ എന്നെ അപകടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒസ്തെഒഅര്ഥ്രിതിസ്
0:15
വിരലുകൾ
0:16
വളരെ കുത്തുവാക്കുകൾ നിർമ്മാണം ആണ്
0:19
എല്ലാ നല്ല വസ്തുക്കളും നിങ്ങൾക്ക്
0:20
ചെയ്യാൻ കഴിയും
0:21
ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വേണ്ടി ച്ബ്ദ് എണ്ണ മേലങ്കി
0:24
ഓഫ് വേദന വശങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്
0:26
ഹലെന്
0:27
പോലും ഉറക്കം മരുന്ന് ചേതനയറ്റ കാരണം
0:30
ഇതുവരെ സാധാരണ ഒരൽപ്പം സമയം
0:34
വേദന മരുന്നുകൾ മര്ഗ കാറ്റു അശേരാപ്രതിഷ്ഠയും
0:37
അവളോടു എല്ലാം ശ്രമിച്ചത്
0:39
വേദനയും അവൾ കേൾക്കുമ്പോൾ
0:41
ച്ബ്ദ് എണ്ണ എന്റെ സഹോദരൻ ലഭിച്ച
0:44
ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകയായ നിമിഷം
0:47
ച്ബ്ദ് അവൻ വന്നു എണ്ണ ക്രമീകരിക്കുക
0:49
ഞാൻ ന് ഇവിടെ ആവേശത്തിലാണ്
0:51
വളരാൻ
0:52
ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല അത് ചരിത്രമാണ്
0:54
എന്തെങ്കിലും
0:55
പല വിട്ടുമാറാത്ത വേദന രോഗികളെ കണ്ടെത്തുക
0:57
മെഡിക്കൽ കഞ്ചാവുമായി അഭയം
0:59
എന്നാൽ ചില ഇപ്പോഴും മടിക്കും
1:02
ഥ്ച് ഔഷധ കഞ്ചാവ് കാരണം
1:05
നിങ്ങൾ ഉയർന്ന നിന്ന് എവിടെയും വന്നു
1:08
കഞ്ചാവ് ആയാസം കുറിച്ച് കൂടുതൽ സ്റ്റോറികൾ
1:11
പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല
1:13
എന്നാൽ മെദിചിനല്ല്യ് ആകുന്നു
1:15
സമ്പത്തു ആ ച്ബ്ദ് കണ്ടെത്തി എന്നതാണ്
1:18
ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഥ്ച് കസിൻ വിളിച്ചു
1:21
അത് വളരെ രാസപരമായ ധീരമായ
1:23
അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ സപ്ലേകളും ഇല്ല
1:24
അതു വേറൊരു മുഴുവൻ ഉണ്ട്
1:26
ഔഷധ പ്രഭാവം അല്പം പുല്ലു
1:28
നിങ്ങൾക്ക് പറയാനും കഴിയില്ല കണ്ടു
1:30
അവൾ ഇടിഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടോ
1:34
തുടർന്ന് ശക്തമായ പ്രകാശം അളവ് എടുത്തു
1:37
ഈ കുപ്പി യാദൃശ്ചികമായി
1:39
2,75 അതിനാൽ നിങ്ങൾ തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ആയിരുന്നു 10
1:42
പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഗോൾഫ് എടുക്കേണ്ടത്
1:44
എന്റെ അപ്പക്കാരൻ സെഷൻ ച്ബ്ദ് എണ്ണ ആണ് എടുക്കുക
1:47
ചന്നബിദിഒല് നിങ്ങൾ പല ചെയ്യാൻ കഴിയും
1:49
ശക്തി ച്ബ്ദ് എണ്ണ തോന്നുന്നു ലഭിക്കും
1:52
കഞ്ചാവുമായി സുരക്ഷിതം വേരിയന്റ് എക്കോ
1:55
കഞ്ചാവ് ഗവേഷകൻ അര്നൊ പ്രകാരം
1:57
ഹജെകംപ്
1:58
എന്തുകൊണ്ട് ച്ബ്ദ് എണ്ണ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ
2:00
അത് വളർന്നിരിക്കുന്നു ജനപ്രീതിയും ചെയ്തു
2:04
ആദ്യം ശരിക്കും കണ്ടെത്തിയ എന്താണ് ആ ച്ബ്ദ് ആണ്
2:07
ഡെയ്ഞ്ച സസ്യങ്ങളുടെ അപസ്മാരം ജോലി
2:11
മക്കൾ ൽ
2:12
ഏത് ദ്രവെത് സിൻഡ്രോം അതിന്റെ വിളിച്ചു
2:13
പ്രധാനമായും ചെറിയ വളരെ അസുഖകരമായ രോഗം
2:15
മക്കൾ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 30
2:17
ഭൂവുടമകളിൽ ഒരു ദിവസവും
2:20
അത് എന്ന് കണ്ടെത്തി ച്ബ്ദ്
2:22
എവിടെ രോഗികൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ
2:23
ആദ്യതവണ, അത് വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല
2:24
ഥ്ച് ആൻഡ് ച്ബ്ദ് തമ്മിൽ എങ്കിലും ചിന്ത
2:26
മിസ്റ്റർ ഒരു കഞ്ചാവ് ചെയ്യുന്നു മാർലി
2:28
കിണറ്
2:30
ച്ബ്ദ് എണ്ണ അധികം മാറിയിരിക്കുന്നു
2:32
ആളുകൾ ഒരു അനന്തരഫലം
2:34
ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷണ പാനലിൽ ഇതിനകം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക
2:35
വിശാലമായ 4000 ജനം എണ്ണ ച്ബ്ദ് അല്ലെങ്കിൽ അത്
2:38
ഉപയോഗിച്ച
2:40
അതിന്റെ ഉപയോഗം 92% സമ്മതിക്കുന്നു അതിലധികമോ
2:42
പ്രതിദിനം ഹര്വെസ്തെര്
2:44
സ്ഥിരീകരിച്ചു പോലെ ച്ബ്ദ് എണ്ണ ജനപ്രിയമാണ്
2:46
ഞങ്ങൾ കടകളിൽ ഒരു എണ്ണം സന്ദർശിക്കുക പോകുമ്പോൾ
2:49
നിങ്ങൾ ശരിക്കും നല്ല കഥകൾ കേട്ടു കാരണം
2:51
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ല
2:53
അഞ്ചു വേണ്ടി സമ്മർദ്ദം ഖുറാൻ
2:56
ഞാനവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാന് പറയാം
2:58
എന്നെ പരാജയപ്പെടും, ഞാൻ വരെ കാത്തിരിക്കാം
3:00
ഉടനെതന്നെ ബിആര് വരെ
3:03
അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അത്ഭുതം
3:07
ഇത് ഇപ്പോൾ അര വർഷം ഇതിനകം അതിന്റെ ഞാൻ അടച്ചു
3:11
ഐസ്: Beria ന് ആളുകൾ
3:14
ച്ബ്ദ് എണ്ണ ഒരു താരതമ്യേന പുതിയ
3:16
പ്രതിഭാസം അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അവിടെ
3:18
അപര്യാപ്തമായ ഗവേഷണം
3:19
എന്താണ് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്ന
3:21
സി.വി ഇതുവരെ പോലെ പഠനങ്ങൾ
3:23
ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ അപസ്മാരം ച്ബ്ദ് എങ്കിൽ
3:26
കുട്ടികൾക്കും അപസ്മാരം നൽകുന്നു
3:28
കുറവ് വ്യക്തമായും ഹൃദ്യമായ എന്നാൽ
3:30
അവർ കൃത്യമായി ആ കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിച്ചു
3:32
പിന്നീട് 18 ആ പ്രതിഭകളെ എത്ര
3:34
വികസിത അല്ലെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധ
3:36
ആരും പറയാൻ കഴിയും, കാരണം
3:38
മക്കൾ നിലവിൽ 18 അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അവിടെ
3:40
നമ്മുടെ അറിവ് ഒരു വിടവ് ഞാൻ ഇവിടെയാണ്
3:42
വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും ശ്രദ്ധയോടെ
3:45
വില്പനയ്ക്ക് ക്രൂരമായ ഇന്റർനെറ്റിൽ ച്ബ്ദ് എണ്ണ ഒരിക്കൽ
3:47
അനേകം സ്റ്റോറുകളിൽ ലഭ്യമാണ് പോലെ
3:49
സത്ത് അനുബന്ധമാണ്
3:51
നന്നായി ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്താണ് പേടിച്ചു
3:52
അനുവദിച്ചില്ല ഉമ്മ ആ കാര്യത്തിൽ
3:55
വേദന ഒരു അടിമയുടെ പരാതി
3:57
ആ അതെ എന്റെ സഹോദരനും ഞാൻ അതിനാൽ
4:00
നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ബഥെസ് കേൾക്കുന്നില്ല പിന്നീട്
4:02
അവര് അത് ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാനും പറയുന്നു
4:03
കൂടുതൽ ട്യൂബും എന്തു എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല
4:05
അത് ദോഷകരമായി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല
4:06
പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത് അളക്കാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
4:08
അതിൽ ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് കാറ്റു ഉണ്ട്
4:10
അത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഞാന്
4:12
തങ്ങളുടെ ഗ്രഹം തൻറെ ജനത്തെ
4:13
അത് സത്യം അല്ല എടുത്തു
4:14
nature’ uit onze enquête blijkt dat cbd
4:18
സാധാരണയായി നേരെ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ
4:20
സംയുക്ത വേദനയും ഉറക്കം പ്രശ്നങ്ങൾ
4:22
വിട്ടുമാറാത്ത വേദന
4:24
ഞങ്ങൾ സ്റ്റോറിൽ വിൽപ്പനക്കാരുടെ എങ്കിൽ
4:25
ഇത്തരം വേണ്ടി ച്ബ്ദ് എണ്ണ വിശ്വസിക്കുകയും കഴിയും
4:28
എല്ലാം ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ പ്രതിവിധിയല്ലായിരിക്കാം
4:30
വ്യത്യസ്തമായ നേരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ
4:32
സന്ധി വേദന അറിയിപ്പു ആദർശവനാകാൻ
4:35
ഞാൻ ആളുകളെ ആഴമുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരസ്പരം പകുതി
4:39
The
4:41
Jaco പഠന
4:43
അത് എന്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ ആയിരുന്നു
4:45
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇറുകിയ ക്ലാസ് ശ്രമിക്കുന്ന
4:47
കൈകൾ തിന്ഗ്ലിന്ഗ് കയ്യും യഥാർത്ഥത്തിൽ
4:49
ശരിക്കും പലതും വേണ്ടി പരന്ന
4:51
അപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ലിങ് നടത്തുന്നു
4:53
ഇന്റർനെറ്റ് പാചകം, വാർത്തകൾ പോയി
4:55
ച്ബ്ദ് എണ്ണ കാൻസർ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും
4:58
അത് മുഴകൾ വളർച്ച വേഗത പോലെ
5:02
വലിയ പല കൈവിടാതെ ജനങ്ങളെ
5:04
കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ്
5:05
നില അങ്ങനെ പാചകം എന്നാൽ ഞാൻ ഉണ്ടോ
5:07
ചില കാൻസർ രോഗികൾ എപ്പോഴും നടന്നു
5:10
കാൻസർ
5:12
നമുക്ക് എന്തു ട്രാഫിക് കണക്കാക്കുക
5:13
ഞാൻ ആ കാൻസർ ദൃഢവിന്യാസം
5:18
എന്താണ് ശരിക്കും ആരംഭിക്കുന്നു പരിശീലനം പറ്റി
5:19
വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്നു ആയിരിക്കും
5:21
കഞ്ചാവ് ആ തരത്തിലുള്ള കാൻസർ ഫലവത്തായില്ല കഴിയും
5:23
സാധ്യതയുണ്ട് രോഗശമനം പോലെ ഇതുവരെ വന്നു
5:26
ഇനം ഒരു എന്തു ഒരു
5:27
കാൻസർ ഘട്ടങ്ങൾ പല തരം
5:29
അളവ് മനുഷ്യർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ എന്താണ്
5:31
ൽ 10% കേസുകൾ
5:33
മോശമായ ൽ കഞ്ചാവ് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
5:35
ഇല്ല കോഴ്സ്
5:36
ഏത് വലിയ ജനസംഖ്യ തന്നെ ആ
5:38
ഉപയോഗിച്ച എന്നാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വരുമായിരുന്നു
5:39
അറിയാൻ
5:41
ച്ബ്ദ് ചുറ്റുമുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്
5:43
എണ്ണ ഇതുവരെ അതു പോലെ വില്പനയ്ക്ക് ആണ്
5:44
സത്ത് അനുബന്ധമാണ്
5:45
നിർമ്മാതാക്കൾ അതിനാൽ അല്ല
5:47
കർശനമായ ആവശ്യങ്ങൾ വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച
5:49
ഉദാഹരണത്തിന്, മരുന്നുകൾ ഉണ്ടോ
5:51
എങ്ങനെ അവിടെ അതിനാൽ ചെറിയ നിയന്ത്രണം
5:53
എണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയ
5:55
[സംഗീതം]
5:56
ച്ബ്ദ് എണ്ണ നെതർലാൻഡ്സ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തണം
5:58
കർശനമായ വ്യവസ്ഥകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്
6:01
ഈ അപൊഥെകെ നിരവധി സംഭവിക്കുന്നു
6:03
ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കഞ്ചാവ്
6:05
ഉദാഹരണത്തിന്, കീടനാശിനികളും ശുദ്ധിയുള്ള
6:06
നഗ്നതക്കാവും
6:07
എന്നാൽ ച്ബ്ദ് എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു
6:09
വില നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നൽകാൻ
6:13
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ തന്നെ
6:14
തുടർന്ന് എല്ലാ മെഇജ് വരുമ്പോൾ
6:16
അവിടെ ഷോപ്പ് എന്നോടു
6:18
വില ഞാൻ എന്റെ ഷോപ്പ് എങ്കിൽ പോകാൻ കഴിയും
6:20
നിങ്ങൾ ഒരു വേനൽക്കാലത്ത് നിന്നും ലഭിക്കുകയില്ല
6:22
നിങ്ങൾ പണം ഏതെങ്കിലും വെണ്ടർ
6:23
ഒരുപക്ഷേ ഒരു തെംനെര്
6:25
എന്നാൽ ഒരുപക്ഷേ ഒന്നുമില്ല 10%
6:27
നിങ്ങൾ എന്നു തോന്നുന്നു കാര്യങ്ങൾ ശതമാനം
6:29
അളവ് ച്ബ്ദ് കണ്ട എന്തു പ്രയോജനം
6:32
എണ്ണ പലപ്പോഴും തെറ്റാണെന്നു ഉല്പാദിപ്പിക്കുക
6:34
അര്നൊ ഹജെകംപ് അത്തരം പരിശോധിച്ചു 50 കലശം
6:37
ഒരു ധാരാളം അന്യായം ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു
6:40
ൽ 10% ച്ബ്ദ് എണ്ണ കുറവ് തോന്നുന്നു 1%
6:42
അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
6:44
മാത്രം ച്ബ്ദ് should എണ്ണ
6:46
നിങ്ങൾ CPT അതിനാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഥ്ച് ഉണ്ട്
6:49
തീർച്ചയായും ഐഫോൺ, കഴിയും
6:51
സെതൂങ്ങിൻറെ അക്കരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്
6:53
ഒപ്പം കലശം ഒരു ഭാഗം പ്രായോഗികമായി ആണ്
6:56
ഇനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും 7 The 46
7:00
എന്നാൽ നിങ്ങൾ കാരണം ഒന്നും നിന്ന് വാങ്ങുന്നു
7:02
ഒരു ചെറിയ രുചിച്ച് ഹജെകംപ് ആണ്
7:05
നല്ലതോ ചീത്തയോ ആ വാക്കുകള് പറയുന്നു
7:06
അവന്റെ
7:07
എന്നാൽ സമ്പത്തു ഥ്ച് ആൻഡ് ച്ബ്ദ് എണ്ണ കഴിയും
7:09
കൂടാതെ ന് എങ്കിൽ ഇരുന്നു
7:11
ടാഗ്
7:12
[സംഗീതം]
7:13
ദേശീയ പൊഇസൊനിന്ഗ്സ് ചെയ്തത്
7:15
ഉമ്ച് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ
7:17
കഴിഞ്ഞ വർഷം റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്
7:19
മാത്രം ച്ബ്ദ് എണ്ണ മുഖേന ലഭിച്ച
7:22
ചുറ്റും ച്ബ്ദ് എണ്ണ രൂപയുടെ 20 സന്ദേശം
7:24
ജനങ്ങളുടെ ഏത് തീർച്ചയായും മൂന്നാം
7:27
അവർ ശരിക്കും വിഭാന്തി സൂചിപ്പിച്ചു
7:30
വിചാരപ്പെടരുതു സമരം ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ
7:32
എന്ന ഈ പുതിയ നിർബന്ധമാണ് ചെയ്തു
7:34
മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ച്ബ്ദ് കേസ്
7:37
സഞ്ചി പിന്നീട് ആശ്ചര്യചകിതനായ എവിടെ അതെ
7:39
നിങ്ങൾ കാരണം അതിനാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു
7:41
ച്ബ്ദ് മാത്രം നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച
7:42
ലക്ഷണങ്ങൾ ഫെമിനിസം അല്ല
7:45
ചിത്തഭ്രമം കഴിയും ലഭിക്കുന്നത്
7:48
സമ്പത്തു ഥ്ച് എന്ന സൈഡ് ഇഫക്ട് 4% നിന്ന്
7:51
ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷണ പാനൽ ജനം
7:53
ഏത് ച്ബ്ദ് എണ്ണ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു
7:55
ചിത്തഭ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു 10% മുട്ടുവിൻ അല്ലെങ്കിൽ
7:58
high’ gevoel
8:00
ഞങ്ങളോടൊപ്പം സംശയം തീർച്ചയായും
8:01
എണ്ണ-ച്ബ്ദ് ഒരുക്കം ൽ
8:03
ചിലപ്പോൾ ശരിയാകണമെന്നില്ല ആണ് ആ
8:05
എങ്കിലും പുറമേ ഥ്ച് അതുവഴി അവസാനിക്കുന്നു
8:08
കാര്യം മനോനിലയെ അധികം നീ എവിടെ
8:10
അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാര്യം ഇഫക്റ്റുകൾ
8:12
വളരെ വ്യക്തമല്ല ആദ്യ എണ്ണ
8:16
വിജയങ്ങൾ സ്വർണം മര്ഗ അവരെ വഴി ലഭിച്ചത് വാങ്ങി
8:18
ഒരു അറിവ്
8:19
മര്ഗ അവിടെ ചിത്തഭ്രമം ലഭിച്ചു
8:21
നിങ്ങളുടെ പുതിയ ശബ്ദങ്ങൾ ഒരു ബിറ്റ് അതെ
8:23
തലയും ആരെ അല്പം എല്ലാ എടുക്കാൻ കഴിയൂ
8:25
ലോകങ്ങളുടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ
8:27
തമ്മിലുള്ള സ്വപ്നസമാനമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം
8:29
ഉറക്കമുണർന്ന് രണ്ടു ശരിക്കും ഒരിക്കലും സ്വപ്നം
8:31
അവൻ പെട്ടെന്നു വീണ്ടും സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ ദിവസം മറിയ
8:34
നേടുകയും ആ പ്രിന്റ് ആണ്
8:36
നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാലിലൊന്നും
8:38
അല്ല
8:39
നിങ്ങൾ ഉടനെ ഹേയ് ആ ആശയം ലഭിക്കും എവിടെ
8:40
എണ്ണ കാരണം ഞാൻ അറിയുന്നില്ല
8:43
എന്തുകൊണ്ട് അവർ വരണം
8:44
അങ്ങനെ അവർ ജനം ഉണ്ടു
8:47
ഇത്ര .വേലായുധൻ ഭയപ്പെട്ടു
8:50
അവർ പ്രിവ്യൂ അനുഭവപ്പെട്ടു ഇഫക്റ്റുകൾ
8:51
ചിത്തഭ്രമം
8:53
ഏത് പരിഭ്രാന്തി ആക്രമണം ഇപ്പോഴും അടുക്കുക
8:55
അങ്ങനെ അത് ലഭിക്കും
8:57
ആശുപത്രിയിൽ എത്തും
8:58
അങ്ങനെ എങ്കിൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും
9:01
ച്ബ്ദ് എണ്ണ ശുദ്ധവുമല്ല
9:04
ഞാൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്നു തോന്നുന്നു
9:06
ഇങ്ങനെ സാധാരണയായി ഉണ്ടു എന്നു അന്വേഷണം
9:08
അല്ല ശരിക്കും വധശിക്ഷയ്ക്ക്
9:10
നാം ശുഭാപ്തി കൂടുതൽ കാരണമുണ്ട്
9:12
അല്പം ഏകദേശം അവന്റെ .പി.എസ്.സി
9:14
അങ്ങനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ എന്നു ഞാൻ പിന്തുണ
9:15
നിരുപാധികമായി
9:17
എണ്ണ ച്ബ്ദ് കൂടുതൽ വികസനം
9:18
എന്നാൽ സുരക്ഷിതമായി ആയിരിക്കണം
9:22
ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തു
9:24
ഒരു കഞ്ചാവ് ഉൽപ്പന്നമാണ് കാരണം
9:26
ച്ബ്ദ് ചുറ്റും നിയന്ത്രണ
9:29
ചാര ഏരിയ കറുപ്പ് എത്തിയപ്പോൾ
9:31
ഇതുവരെ ച്ബ്ദ് ൽ സ്ഥാപിതമായ
9:34
നിങ്ങൾ മാത്രം ഡെയ്ഞ്ച കഴിയും നെതർലാൻഡ്സ്
9:36
നാരുകൾ ഉത്പാദനം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന,
9:37
വിത്തുകൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും എണ്ണ വരുത്താം
9:40
ഇപ്പോൾ അതിനാൽ വരെ നിർമ്മാതാക്കൾ മടക്കം
9:42
വിദേശത്ത്, ഹോളണ്ട് ൽ
9:44
ചെറിയ നിയന്ത്രണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം
9:47
മറ്റ് റൂട്ടുകൾ വഴി ഓഫർ
9:50
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വിശ്രമം ഷോ കാണുന്നത്
9:52
കാണുന്നത് ഉള്ളിൽ നാം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല
9:54
അത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ എങ്കിൽ യാതൊരു പിഴയും ശിക്ഷയും ഉണ്ട്
9:56
തെറ്റായ ചെയ്യുന്നത് പാടെ ഉണ്ട്
9:58
മികച്ച ഉള്ളവർ കമ്പനികൾ
10:00
എന്നാൽ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗം ദൈർഘ്യമേറിയതാണ്
10:02
എപ്പോഴും നന്നല്ല
10:04
ബ്രകെല് സ്ഥാപനം റൂഡ് കൊഒലെ
10:06
ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മരുന്നുകൾ ബാധകമാണ്
10:08
സ്റ്റുഡിയോ സ്വാഗത പല കേസുകളിലും ഇത് സത്യമാണ്
10:11
ശതമാനം ച്ബ്ദ് അല്ല എന്തെങ്കിലും ആ
10:13
കുപ്പികൾ ഞങ്ങൾ ആവശ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ ആണ്
10:16
അത് ഒരു പോലും അവിടെ നിന്ന് വർക്ക്ബുക്ക്
10:18
താരതമ്യേന ചെറിയ സാമ്പിൾ 46 കലശം
10:21
പോലെ 1 ഓൺ 7 കലശം ഒരു
10:23
ഏതാണ്ട് ഉദ്ധരണി ഒന്നുംതന്നെ നൽകുകയും എന്നതാണ്
10:25
വളരെ ചെറിയ വേണ്ടി ധാരാളം പണം മാത്രം
10:27
അതെ ഒരിക്കലും പറയുക
10:28
വീണ്ടും ആ അവിടെ കാര്യമായി പറയുകയാണോ
10:30
ചില കുപ്പികൾ എവിടെയിരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ
10:32
തീർച്ചയായും ചിത്തഭ്രമം ശംഖ്
10:34
നിങ്ങളുടെ iPhone എന്തു കഴിയും നേടുക
10:36
ആളുകൾ ഇല്ലയോ എന്ന്
10:37
ഇച്ഛാശക്തിയുടെ
10:38
അതെ ഞാൻ കാണുന്നു 14 നിങ്ങളിൽ ശതമാനം
10:40
ടെസ്റ്റ് പാനൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
10:41
അതെ ആ വേറെ ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു
10:43
സജീവ സമ്പത്തു വായിൽ, അത് ഥ്ച്
10:46
കാരണം അത് സ്വതന്ത്രമായി വിറ്റു ചെയ്തിട്ടില്ല പാടില്ല
10:48
എന്നു
10:49
പിന്നീട് നിങ്ങൾ കാരണം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്
10:50
ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ കഴിയില്ല എന്നാണ്,
10:52
ട്രാഫിക്ക് തുടർന്ന് നടന്നു
10:54
ആ കഴിയും അങ്ങനെ മറ്റ് വിവിധ അപകട
10:55
ആരും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതല്ല
10:57
മനസ്സ് നിയന്ത്രണം ഇപ്പോഴും പ്രധാനമാണ്
10:58
ംവ്വ ഞങ്ങളെ ഈ അറിയിക്കുക
11:01
സമയം ച്ബ്ദ് എണ്ണ ഒരു മുൻഗണന അല്ല
11:04
എന്തു ആ കുപ്പി പരിശോധിക്കാൻ
11:06
നിങ്ങൾ അവിടെ തോന്നുന്നു
11:06
ഞാൻ ആ അർത്ഥത്തിൽ അത് തോന്നുന്നുവോ
11:08
അവർ കൂടുതൽ ഡി കാരണം
11:09
താരതമ്യേന സുരക്ഷിതമായ ഉൽപ്പന്നം എന്നാൽ പിന്നീട്
11:12
ശരിയായ ഉൽപ്പന്നം വലതുവശത്തുള്ള എങ്കിൽ
11:14
ഒരു തുക മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെയും കൂടെ
11:17
എനിക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അങ്ങനെ കലർത്തിയ
11:19
ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങളെ പോലെ
11:20
റിപ്പോർട്ട് അവർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നു
11:22
ഒരു സമ്മാനം പോയി അതെ അതെ ഇതാണ്
11:25
ഉപരിവർഗ പ്രശസ്തമായ എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ
11:27
അത് ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല
11:28
സർക്കാർ ആ നിർമ്മാതാക്കൾ അറിയില്ല
11:30
എനിക്ക് പോലും എത്ര അറിയാത്ത അറിയില്ല
11:31
അവരുടെ സ്വന്തം ഫ്ലെക്സിഒന് ആണ്
11:32
വ്യക്തമായും നിങ്ങൾ അറിയുന്നു, സൃഷ്ടിയുടെ
11:35
ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്തു അത് ഉപയോഗിക്കാൻ
11:36
വളരെ ചന്നബിനൊഇദ്സ് അറിയും
11:40
പ്രതിഭകളെ നിങ്ങളിലും റിസപ്റ്ററുകൾക്ക്
11:42
അവരുടെ സിസ്റ്റം
11:43
അങ്ങനെ അത് സാധ്യത
11:44
കൃത്യം ചെയ്യുന്ന എന്തു എന്തോ ചെയ്യുന്നു
11:46
നമുക്ക് അറിയില്ല
11:48
ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അവകാശവാദങ്ങൾക്കും അറിയുന്നു
11:50
ഇന്റർനെറ്റ് നിറഞ്ഞ ഉവ്വ് ഇല്ല
11:52
ഞങ്ങൾ കാരണം ഒരു ചിന്ത് ഉണ്ട്
11:54
കാൻസർ ആ കുറിച്ച് ക്ലെയിമുകൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള
11:56
സഹായിക്കും
11:57
അതെ അവർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത്
11:58
പിന്തുണ അതാണ് ചെറിയ ഗവേഷണം
12:01
ഉദാഹരണത്തിന് പണി കൊടുക്കുന്നത് കാണാം
12:03
നിന്നു ഒരു താലത്തിൽ ന് അതെ സെല്ലുകൾ
12:05
ശരീരം
12:06
എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എന്തു പോലെ ഒന്നും പറയുന്നു
12:08
അത് പിന്നെ വെള്ളം കൊണ്ട് എറിയാൻ പുറത്തായി
12:10
സെല്ലുകൾ അത് മൂലം അങ്ങനെ മരിച്ചു
12:11
ഇപ്പോഴും യാതൊരു മരുന്ന്
12:13
ഞാൻ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിരുന്നേനെ
12:15
ജനം കാര്യം ഉറപ്പു
12:16
ഒരു സാധാരണ ധനസഹായം തീരുമാനങ്ങൾ
12:17
സൈഡ് ച്ബ്ദ് സ്ലൈഡ് ചികിത്സ
12:19
ഒരു സത്ത് സഹായത്തിനു എണ്ണ
12:21
ദ്രുഗ്സ്തൊരെസ് വിൽക്കുന്ന
12:23
എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പോലെ മാനവരാശിയെ ഉപയോഗിക്കുക
12:25
മയക്കുമരുന്ന് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു
12:27
Wow ഒരു ഇല്ല നോക്കി
12:29
ഔഷധ കഞ്ചാവ് ഔദ്യോഗിക വഴി
12:31
ഒരു ഫാർമസി വഴി ഫാർമസിയിൽ വഴി വഴി
12:34
കാഷ്യർ ലഭ്യമാണ്
12:35
പിന്നീട് അത് ഒരു മരുന്ന് ആണ്
12:37
അത് ഫാർമസി ആൻഡ് കുറിപ്പടി വഴി ആണ്
12:39
നൽകിയ
12:39
ഇവിടെ ഒരു വേരിയന്റ് ഒരു ആണ്
12:42
സജീവ ഘടകമാണ് താരതമ്യേന സുരക്ഷിതമായ
12:45
ഞങ്ങൾ ചിരിക്കാന് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ ആണ്
12:47
കൂടാതെ
12:47
ഇതുപോലെ ദിവസം നിർമ്മാതാക്കൾ
12:49
ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ മരുന്ന്
12:51
ഇത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന തെളിയിക്കുന്നതിനായി തന്നെ
12:53
അതെ അതെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല
12:55
സത്ത് അനുബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ എന്തു ഇപ്പോൾ എടുത്തു
12:56
ശരിക്കും വെറും കാണിക്കാൻ
12:58
ചിലപ്പോൾ അതെ അതെ അതെ ദോഷകരമായ അല്ല എന്നാൽ
13:01
അത് പോലും എന്തു ദോഷം ചെയ്യുന്നു
13:02
ഞങ്ങൾ ആ സിനിമ ജനം കണ്ടു
13:04
ഹല്ലുചിനതൊര്യ് ഇൻകമിംഗ് ആശുപത്രിയിൽ
13:05
ഏത് ആകയാൽ അല്ല എടുത്തു
13:07
ഉദ്ദേശം അതിനാൽ മറ്റ്
13:09
ഞങ്ങൾ ഇതിനകം തുരുത്തി പദാർത്ഥങ്ങളും
13:11
അവസ്ഥ
13:12
അതെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ലംഘനം ആകുന്നു
13:13
ആ കുപ്പികൾ പാടില്ല വാണിജ്യം നന്നായിരുന്നേനെ
13:15
അവന്റെ കഴുത്തിൽ എന്നാൽ അത് ഒരു ബിറ്റ് ആണ്
13:17
ഒരു സൂത്രമാണ് സൗജന്യ
13:18
അനുബന്ധ ചെയ്തത് വിൽക്കാൻ കഴിയും
13:19
ഔഷധവാപാരി പിന്നീട് എന്നാൽ നീ ആണെങ്കിൽ
13:21
മെഡിക്കൽ ക്ലെയിമുകൾ ഘടനയും കഴിയും
13:23
ഒരുപക്ഷേ ഒരു ഓൺലൈൻ വഴി വഴി എങ്കിലും
13:25
വിരിക്കുക
13:27
അതെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്തോ
13:28
കൂടുതലായി വ്യക്തമായും അവിടെ ഞാൻ കാണുന്നു
13:31
മരുന്നുകട നിങ്ങളെ ആ ക്ലെയിമുകൾ ഒന്നും കഴിയും
13:33
കുപ്പി ധരിച്ചു, എന്നാൽ
13:35
ഇന്റർനെറ്റ് പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഉണ്ട്
13:36
പൂർണ്ണ എത്രമാത്രം ക്ലെയിമുകൾ
13:38
അതെ, അതു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുവൻ
13:40
ആ സ്ലോട്ട് ആളുകൾ വീടുകളിൽ ഉള്ള
13:43
ഈ പോലുള്ള നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം യൂണിറ്റ് ആണ്
13:46
നിങ്ങളുടെ വേരൂന്നിക്കഴിയുമ്പോൾ കൂടെ ംവ്വ ഫുട്ബോൾ
13:48
അവിടെ കാണുന്നത്
13:49
നന്നായി ഒരു താരതമ്യേന പുതിയ തുടർന്ന്
13:50
ഈ പ്രതിഭാസം വാഗ്ദാനം തിരയുക
13:53
ചില ആളുകൾ എന്നാൽ അതുചെയ്യണം
13:56
അത് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായി അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
13:58
എന്തു ദീർഘകാല കീ അറിയുന്നു
14:00
ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വാശി
14:02
ഈ സമയത്ത് ശരിയായി മറുപടി നൽകാൻ
14:04
വെറും എവിടെയും ആ അവകാശവാദങ്ങൾ
14:06
നാം അത് കാണുന്നു നാലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു
14:08
ഞങ്ങൾക്കു അങ്ങനെ അവിശ്വസനീയമായ പ്രശസ്തമായ
14:10
ഇന്ന് ഇതിനകം മെയിലുകളുടെ നിരവധി
14:12
അതെ പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ റഡാർ പോയി ആളുകൾ
14:14
നന്നായി കാരണം അത് ഒരു ആണ് എന്ത
14:15
ഞാൻ വളരെ വലിയ മാർഗങ്ങൾ
14:16
കൂടുതൽ പ്രധാന അതിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യം
14:19
ആളുകൾ വിഴുങ്ങാൻ അറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ
14:21
അവർ വിഴുങ്ങാൻ ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ
14:23
മുട്ടുന്ന വീട്ടിൽ ജനം ശുപാർശ
14:25
സ്റ്റീൽ കുപ്പി ഞാൻ പറയാനുള്ളത്
14:27
ഉണ്ട്
14:28
എന്നാല് ഏറെ നേട്ടം ലഭിക്കും ആഗ്രഹിച്ചു
14:29
അവർ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന്
14:31
ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അർത്ഥമില്ല അല്ല
14:33
ഞാൻ അതും കാണും ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല
14:34
ബാർ നിങ്ങൾ ചില ആളുകൾ
14:36
പിന്നെ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ശരി
14:38
ചിലർ പിന്നീട് സഹായിക്കരുത്
14:40
ഒരുപക്ഷേ അത്
14:41
നല്ലതാണ് പ്രഭാവം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റോൾ കഴിയും
14:43
പൊതുവിൽ, ഉപയോഗപ്രദമായ തന്നെ,
14:45
നിങ്ങൾ ഇതിൽ ചെയ്താൽ ഞാൻ പറയുന്നു
14:46
ഞാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ ശുപാർശ ഉപയോഗിച്ച വഴി
14:49
അത് കാര്യമാക്കേണ്ട ദോഷം എന്നാൽ എന്തു ആയുധം
14:50
അതിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം
14:52
അവിടെ ബന്ധമില്ലാത്ത കുപ്പി ഇറക്കി
14:54
അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷം ഒരു ഇത് അവഗണിക്കുക
14:56
ഇല്ല ഇല്ല
14:57
നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങൾ കണക്കാക്കാൻ അത് അവഗണിക്കുക
14:59
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് പ്രയോഗിക്കുക
15:00
നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതയുടേയും നജ വികാരങ്ങളെ ലഭിക്കും
15:02
വെറും അഭിനയം അങ്ങനെ നിലപാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ
15:05
ഇത് റിപ്പോർട്ട്
15:06
അതെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ഉപദേശം
15:10
അഭിമുഖം നന്ദി atp.nl വിൻഡോ

Leave a Comment