කහ – CBD තෙල් සමඟ ලස්සන එකතුවක්

ඖෂධීය කැරට්: Kurkuma Aan de wortel van de Kurkuma plant, ප්රධාන ක්රියාකාරී ද්රව්යයක් "curcumin 'සමග, විවිධ ඖෂධීය ගුණ මුල් කොට කළ, ප්රති oxidant සහ ප්රති-ගිනි අවුලුවන පියවර ගැනීම ද ඇතුලු. කහ භාවිතා ලස්සන එකතුවකි / CBD තෙල් සමඟ අතිරේකය! කහ ප්රතිලාභ වඩා හොඳ ආහාර දිරවීමට උපකාරී වේ. ප්රති-ගිනි අවුලුවන ලෙස ක්රියා. වැඩි දියුණු … වැඩිදුර කියවන්න